Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Zbigniewa Religi
ul. Wolności 345a, 41-800 Zabrze

Aktualności

Kategoria "B" dla Fundacji w ocenie jednostek naukowych


Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych (KEJN) w terminie określonym w art. 32 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące system nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 620 i Nr 155, poz. 1036 oraz z 2012 r. poz. 756) przeprowadził kompleksową ocenę jakości naukowej lub badawczo-rozwojowej jednostek naukowych zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym (Dz. U. poz. 877 i z 2013 r. poz. 191).

Ocenie takiej została poddana również nasza Fundacja. Ocenę przeprowadzono na podstawie informacji o efektach działalności naukowej i badawczo-rozwojowej.
W ramach przeprowadzonej oceny, Zespoły Ewaluacji przyznały Fundacji odrębne oceny punktowe za osiągnięcia w ramach każdego z czterech kryteriów określonych w § 6 rozporządzenia:

1) osiągnięcia naukowe i twórcze - 29,37

2) potencjał naukowy - 220,00

3) materialne efekty działalności naukowej - 15,62

4) pozostałe efekty działalności naukowej - 65,00

Ostateczna ocena zakwalifikowała naszą Fundację do kategorii naukowej B.

Sponsorzy Fundacji

<
>
zobacz wszystkich sponsorów

Używamy Cookie

Ta strona używa cookie
zgodnie z ustawieniami
Twojej przeglądarki.
Czytaj więcej

Wyrażasz zgodę?

TAK
NIE