Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Zbigniewa Religi
ul. Wolności 345a, 41-800 Zabrze

Aktualności

ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE ŚWIADCZENIA USŁUG DORADCZYCH
 
 
Zapraszamy do złożenia oferty na świadczenie usług doradczych w celu oceny prawidłowej realizacji Programu Wieloletniego na lata 2007-2011 realizowanego pod nazwą „Polskie Sztuczne Serce” zgodnie z umowami o jego finansowanie.
 
Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług doradczych na rzecz Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii, która pełni rolę koordynatora całego projektu, jak również wykonawcy i współwykonawcy poszczególnych przedsięwzięć i zadań.
Doradca zobowiązany będzie w szczególności do monitorowania:
 
• zgodności realizacji projektu z umowami,
• poprawności polityki rachunkowości,
• funkcjonowania systemu kontroli wewnętrznej,
• poprawności księgowania wydatków poniesionych w ramach 
  realizowanego projektu, zasadności wydatków, sposobu ich
  udokumentowania i ich wyodrębniania w ewidencji księgowej,
• terminowości rozliczania otrzymanych środków finansowych ,
• przepływów na rachunkach bankowych związanych z projektem,
• wiarygodności sprawozdań z realizacji projektu,
• sposobu monitorowania realizacji celów projektu,
• przestrzegania przepisów o zamówieniach publicznych, finansach
  publicznych i rachunkowości,
• przestrzegania dyscypliny finansów publicznych,
• sposobu archiwizacji dokumentacji dotyczącej projektu.
 
Termin złożenia oferty do dnia 17.12.2008 r. na adres: Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii, ul. Wolności 345a, 41-800 Zabrze.
Osobą do kontaktu i udzielania odpowiedzi jest: Katarzyna Szymańska , nr tel. 032 37-35-634

Sponsorzy Fundacji

<
>
zobacz wszystkich sponsorów

Używamy Cookie

Ta strona używa cookie
zgodnie z ustawieniami
Twojej przeglądarki.
Czytaj więcej

Wyrażasz zgodę?

TAK
NIE