Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Zbigniewa Religi
ul. Wolności 345a, 41-800 Zabrze

Informacje dodatkowe

W zadaniu przedsięwzięcia P01 pt.: „Opracowanie technologii inżynierii materiałowej, inżynierii powierzchni i bioinżynierii dla potrzeb protez serca” realizowanym przez Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej Polskiej Akademii Nauk Fundacja była współwykonawcą zadania, którego celem było określenie materiałów konstrukcyjnych dla protez serca, przygotowanie i dostarczenie próbek tych materiałów wykonawcom przedsięwzięcia P01 dla umożliwienia wykonania zaplanowanych badań w zakresie technologii materiałowej, bioinżynierii i badań biokompatybilności, wykonanie badań oceny biologicznej biomateriałów oraz badań skuteczności uszczelnień protez naczyniowych.

W ramach realizacji zadania badawczego wytypowano materiały konstrukcyjne protez serca, w tym polimery przeznaczone do wytwarzania elementów sztywnych i elastycznych protez serca oraz protezy naczyniowe jako elementy łączące protezy serca z układem naczyniowym pacjenta. Materiały te, jako bazowe, przeznaczone zostały do badań nad technologiami modyfikacji powierzchni dla czasowego i trwałego ograniczenia ryzyka wykrzepiania krwi w kontakcie z powierzchniami protez serca oraz uszczelniania przed przesączaniem krwi przez ściany protez naczyniowych.

W zakresie badań oceny biologicznej in-vitro próbek powłok atrombogennych, naniesionych na podłoże poliuretanowe, wykonano badania oceny atrombogenności powierzchni, analizy cytotoksycznego wpływu na komórki fibroblastów, bezpośredniej oceny hemolizy krwi ludzkiej w kontakcie z badanymi powłokami oraz oceny biodegradacji oraz reaktywności chemicznej powłok. W zakresie oceny in-vivo opracowywanych w ramach zadania badawczego biomateriałów, wykonano badania oceny reakcji zapalnej na implantację polimeru z naniesioną warstwą atrombogenną na bazie poliwinylopirolidonu, dedykowanego konstrukcji czaszy krwistej pomp mechanicznego wspomagania serca, w króliczy mięsień grzbietowy. Eksperyment uwzględnia ocenę immunohistochemiczną, wykonaną w Katedrze i Zakładzie Embriologii i Histologii SUM w Zabrzu Rokitnicy.

Przeprowadzono badania oceny skuteczności uszczelnień protez naczyniowych, opracowywanych przez Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej Politechniki Warszawskiej, Instytut Biopolimerów i Włókien Chemicznych w Łodzi oraz Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych PAN w Zabrzu. Oceniono przepuszczalność uszczelnionej ściany protezy dla krwi z wykorzystaniem oryginalnego protokołu badań, opracowanego w ramach zadania badawczego. Ocenie poddano uszczelnienia wykonane na bazie ludzkiej albuminy sieciowanej dekstranem, mikrokrystalicznego chitozanu oraz poli-3-hydroksymaślanu.

W wyniku realizacji zadania badawczego przekazano wykonawcom badań technologicznych łącznie 1421 próbek materiałowych z przeznaczeniem do opracowania i optymalizacji technologii materiałowych dla potrzeb protez serca. Wyniki oceny własności biologicznych wytypowanych biomateriałów w zakresie badań trombogenności, cytotoksyczności, hemolizy i biodegradacji, w połączeniu z wynikami badań biologicznych pozostałych wykonawców programu, pozwoliły na wytypowanie najlepiej rokujących powłok atrombogennych. Wyniki pomiarów szczelności protez naczyniowych pozwoliły na wytypowanie najlepszych z opracowanych uszczelnień protez.

Sponsorzy Fundacji

<
>
zobacz wszystkich sponsorów