Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Zbigniewa Religi
ul. Wolności 345a, 41-800 Zabrze

Aktualności

Koncert "Z serca dla serc"

26 października w Tatrze im. Adama Mickiewicza w Cieszynie juz po raz trzeci odbył sie charytatywny koncert "Z serca dla serc" na rzecz naszej Fundacji, zorganizowany przez uczniów I LO im. A. Osuchowskiego.
W tym roku orga­ni­za­to­rzy kon­certu posta­wili na uta­len­to­wa­nych i spraw­dzo­nych wyko­naw­ców, zarówno uczniów liceum, jak i absol­wen­tów szkoły, dzięki czemu kon­certu słu­chało się z praw­dziwą przy­jem­no­ścią. Wśród hitów z daw­nych lat nie zabra­kło prze­bo­jów zespołu The Beatles czy Micha­ela Jack­sona, ale też pio­se­nek naszych rodzi­mych wyko­naw­ców – na przy­kład utworu zespołu Dżem „Har­ley mój”, pod­czas któ­rego na scenę wje­chał… naj­praw­dziw­szy motor! Uczniów na sce­nie wspie­rali też goście – mię­dzy innymi zespół Taras My!, tan­ce­rze z Cen­trum Tańca i Ruchu „Impulso” oraz wykła­dowca Uni­wer­sy­tetu Śląskiego w Cie­szy­nie, a zara­zem zna­ko­mity foto­graf i per­ku­si­sta Jerzy Pustel­nik. Nie zabra­kło rów­nież odro­biny teatru oraz spo­rej dawki humoru.

Jesteśmy niezmiernie wdzięczni za inicjatywę przygotowania koncertu charytatywnego i pełni uznania dla wszystkich osób, które się w to zaangażowały. Do zobaczenia za rok!!!

Sponsorzy Fundacji

<
>
zobacz wszystkich sponsorów

Używamy Cookie

Ta strona używa cookie
zgodnie z ustawieniami
Twojej przeglądarki.
Czytaj więcej

Wyrażasz zgodę?

TAK
NIE