Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Zbigniewa Religi
ul. Wolności 345a, 41-800 Zabrze

PROJEKTY

2019

Projekty badawcze:

 

MedSilesia Go Global

Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, Poddziałanie 2.3.3 Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych i jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Przedmiotem Projektu jest opracowanie i implementacja kompleksowego zestawu narzędzi, które przyczynią się do internacjonalizacji produktów wspólnych Klastra oraz jego poszczególnych członków.

Cele projektu:

 • kompleksowe wsparcie 11 członków Klastra MedSilesia w ekspansji ich produktów i usług na rynkach zagranicznych,
 • poprawa konkurencyjności polskich wyrobów medycznych i technologii dla medycyny,
 • internacjonalizacja wspólnej oferty klastra MadeInMedSilesia oraz zrównoważonych technologicznie produktów uczestników Projektu.

Okres realizacji projektu: 01.09.2018 – 31.05.2021.

Całkowita wartość projektu: 3 551 510.38 PLN.

Dofinansowanie projektu z UE: 2 619 848,16 PLN.

Partnerzy projektu:

1. 2KMM Sp. z o.o. – www.2kmm.pl

2. ACCREA Bartłomiej Stańczyk – www.accrea.com

3. Agencja Techniki Medycznej “ATMED” Zygmunt Rafalski – www.rafalski.med.pl

4. Alta Sp. z .o.o. – www.alta.pl

5. CABIOMEDE Sp. z o.o. – www.cabiomede.com

6. Clinical Consulting sp. z o.o. – www.clinicalconsulting.pl

7. EGZOTech Sp. z o.o. – www.egzotech.com

8. Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Zbigniewa Religi – www.frk.pl

9. P.P.U. Medbryt Sp. z o.o. - www.medryt.com.pl

10. Pro-PLUS S.A. – www.pro-plus.pl

11. WAMTECHNIK Sp. z o.o. – www.wamtechnik.pl

W ramach projektu planowane jest opracowanie i udostępnienie platformy szkoleniowo – doradczej (COIN) wspierającej kompetencje firm w zakresie rozwoju eksportu na wybrane rynki z uwzględnieniem specyfiki branży medycznej w szczególności wyrobów i urządzeń medycznych i rozwiązań ICT. Platforma zawierająca opracowane materiały związane z internacjonalizacją będzie na bieżąco wzbogacana przez jej członków, którzy posiadają lub w trakcie projektu nabędą doświadczenia w zakresie internacjonalizacji. Sporządzony zostanie obszerny raport podsumowujący zasady realizacji strategii eksportowej firm z klastra tzw. przewodnik. Przewodnik ten będzie podsumowaniem doświadczeń zebranych na podstawie analizy case study oraz doświadczeń członków zespołu wynikających z pracy nad realizacją strategii internacjonalizacji (uczestnictwo w eventach, wymagania prawne, specyfika rynku itp.). Trwałym produktem Klastra będzie strategia internacjonalizacji i wspólny plan marketingowy w zakresie działań na rynkach perspektywicznych.

W ramach wsparcia internacjonalizacji produktów Klastra zorganizowane zostaną wyjazdy na targi o najszerszym zasięgu międzynarodowym, wybranych na postawie analizy dostępnych możliwości promocji rozwiązań medycznych na świecie oraz indywidualnych potrzeb uczestników projektu. Zorganizowane zostaną misje gospodarcze mające na celu pozyskanie wiedzy na temat nowych technologii i rozwiązań w obszarze medycyny oraz nawiązanie bezpośrednich kontaktów. Uczestnicy projektu będą mieli możliwość uczestnictwa w najważniejszych branżowych wydarzeniach. Realizacja działań umożliwi lub przyspieszy wprowadzenie na wybrane rynki zagraniczne oferty członków Klastra, jak i Klastra pod znakiem MadeInMedSilesia, ze szczególnym uwzględnieniem produktów zaawansowanych technologicznie.

Więcej informacji na stronie klastra: www.medsilesia.com

 

 

Projekt naukowy „Wpływ topografii powierzchni biomateriału tytanowego na adhezję i proliferację fibroblastów” finansowany w ramach konkursu PRELUDIUM 16

Nr umowy: UMO-2018/31/N/ST8/01085

Okres realizacji: 22.07.2019-21.07.2021

Celem projektu jest określenie wpływu modyfikacji powierzchni materiału tytanowego na namnażanie i wzrost komórek tkanki łącznej włóknistej. Modyfikacje powierzchni biomateriałów dają obecnie olbrzymie możliwości w kierunku uzyskania stabilnego połączenia układu biomateriał-tkanka. Zjawisko przyrastania tkanki kostnej zostało już dobrze poznane i opisane w literaturze oraz znalazło zastosowanie w praktyce klinicznej. Brak jest danych dotyczących zjawiska przyrastania tkanki łącznej do powierzchni biomateriału oraz badań opisujących wpływ cech topografii powierzchni biomateriału na to zjawisko. Projekt obejmuje badania materiałowe mające na celu parametryzację uzyskanych powierzchni oraz badania biologiczne pozwalające na ocenę oddziaływań na granicy biomateriał-fibroblasty.

Rezultaty badań otrzymane w ramach projektu pozwolą określić pod względem ilościowym i jakościowym wpływ poszczególnych modyfikacji powierzchni biomateriału na ich podatność do zagnieżdżania, namnażania i wzrostu komórek tkanki łącznej, co przyczyni się do pogłębienia wiedzy na temat procesów gojenia po implantacji biomateriałów tytanowych. Utrudnione procesy gojenia mogą bowiem prowadzić do obluzowania implantu tytanowego lub nawet jego odrzutu.

 

Projekt pt.: „Przygotowanie do wdrożenia klinicznego polskich pediatrycznych protez serca” jest współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

 

Całkowita wartość projektu: 7. 886.300,30 PLN
Dofinansowanie projektu z NCBR: 6. 706.431,30 PLN

 

Projekt realizowany jest w konsorcjum w składzie:

Lider konsorcjum: Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii im prof. Zbigniewa Religi, Zabrze

Członkowie Konsorcjum:

 • Śląskie Centrum Chorób Serca
 • WADIM PLAST Sp. z o.o.
 • WAMTECHNIK Sp. z o.o.
 • EMTEL Śliwa Sp. k.

 

Nr Umowy: POIR.04.01.02-00-0073/17-00

Okres realizacji: 01.09.2019 - 31.08.2024

 

 

 

DIH-HERO (Digital Innovation Hubs in Healthcare Robotics)

 
DIH-HERO (Digital Innovation Hubs in Healthcare Robotics) will establish a broad-based pan-European network of Digital Innovation Hubs specialising in Healthcare Robotics. The network will focus on developing services that join business and healthcare stakeholders in developing innovative products and services for the healthcare market. DIH-HERO will develop channels between healthcare and technology providers that reduce barriers to adoption and which develop strong mutual understanding between robotics technology innovators and healthcare professionals. DIH-HERO will operate throughout the healthcare "pathway" that connects Prevention, Diagnosis, Treatment and Care as well as covering all aspects of hospital logistics and clinical services. It will also focus on home and care-based robotics addressing healthy aging and elderly care. The DIH-HERO consortium brings together a comprehensive network of partners reaching north, south, east and west across the European regions. The partners bring with them connection to their own regional networks and extensive expertise in healthcare innovation that ranges from surgical intervention to care at home. Each Hub partner delivers both technical and medical expertise to the consortium through their pre-existing operational relationships with hospitals and healthcare facilities. They couple in-built expertise in business development, access to finance and innovation to robotics technology and healthcare expertise in a network of hubs that will connect and stimulate robotics innovation in all aspects of healthcare. DIH-HERO is built on concrete plans to sustain the network beyond the time span of the project and to provide a long term network for innovators in healthcare. The network of Digital Innovation Hubs created and supported by DIH-HERO will ensure that robotics innovation in healthcare is accelerated, that SME can develop global reach and that the advantages of robotics based healthcare can be propagated across Europe.
 
DIH-HERO (Digital Innovation Hubs in Healthcare Robotics) jest projektem poświęconym stworzeniu ogólnoeuropejskiej sieci centrów innowacji cyfrowych, wspomagających przedsiębiorstwa specjalizujące się w robotyce medycznej 
w usprawnianiu ich procesów, produktów i usług dzięki wykorzystaniu technologii cyfrowych. Sieć skoncentruje się na opracowywaniu usług łączących sektor biznesowy i zdrowotny w opracowywaniu innowacyjnych produktów i usług dla rynku opieki zdrowotnej. DIH-HERO skupia się na opracowaniu kanałów łączących sektor opieki zdrowotnej oraz dostawców technologii, które zmniejszą bariery adopcyjne i rozwiną silne wzajemne powiązanie między innowatorami w dziedzinie technologii robotyki a pracownikami służby zdrowia. Obszar działania DIH-HERO obejmuje wszystkie elementy opieki zdrowotnej: zapobieganie, diagnozowanie, leczenie oraz wszystkie aspekty logistyki szpitalnej i usług klinicznych, również w zakresie opieki domowej nad osobami starszymi. Konsorcjum DIH-HERO skupia kompleksową sieć partnerów we wszystkich regionach Europy. Są to partnerzy z własnymi partnerskimi sieciami regionalnymi i szeroką wiedzą specjalistyczną w zakresie innowacji w dziedzinie opieki zdrowotnej, od interwencji chirurgicznych po opiekę w domu. Każdy partner Hubu zapewnia konsorcjum zarówno wiedzę techniczną, jak i medyczną poprzez istniejące wcześniej relacje operacyjne ze szpitalami i placówkami opieki zdrowotnej. Łączą one wiedzę specjalistyczną w zakresie rozwoju biznesu, dostęp do finansowania i innowacji w zakresie technologii robotyki oraz wiedzę fachową w zakresie opieki zdrowotnej w sieć centrów, które będą łączyć i stymulować innowacje w zakresie robotyki we wszystkich aspektach opieki zdrowotnej.   Dzięki wsparciu fachowemu i finansowemu
(w wysokości prawie 8 mln euro) projektów dotyczących powstawania nowych robotów i transferu technologii do robotyki medycznej realizowanych przez małe i średnie przedsiębiorstwa MŚP będą one mogły rozwinąć globalny zasięg, a zalety opieki zdrowotnej opartej na robotyce będzie można propagować w całej Europie. Projekt DIH-HERO opiera się na konkretnych planach utrzymania sieci po zakończeniu projektu i zapewnienia długoterminowej sieci dla innowatorów w dziedzinie opieki zdrowotnej. Sieć Centrów Innowacji Cyfrowych utworzona i wspierana przez DIH-HERO zapewni rozwój innowacji w zakresie robotyki medycznej w Europie.
 

Lider Konsorcjum:
University Of Twente
 
 
Członkowie Konsorcjum:
 

 • Universitaetsklinikum Aachen
 • Fraunhofer Gesellschaft Zur Foerderung Der Angewandten Forschung E.V
 • Commissariat A L’energie Atomique Et Aux Energies Alternatives,
 • Scuola Superiore Di Studi Universitari E Di Perfezionamento Sant’anna
 • Politecnico Di Miliano
 • Fondazione Istituto Italiano Di Tecnologia (Iit)
 • Fundacion Tecnalia Research & Innovation
 • Deutsches Zentrum Fuer Luft – Raumfahrt E.V.
 • Imperial College Of Science Technology And Medicine
 • Teknologisk Institut
 • Interuniversitair Micro-Electronica Centrum Vzw
 • Elektrotehnicki Fakultet Univerzitet U Beogradu
 • Eidgenoessische Technische Hochschule Zuerich
 • Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Zbigniewa Religi
 • Fundacio Eurecat
 • ITechnic GmbH • Projekt otrzymał finansowanie z programu „Horizon 2020” - H2020-EU.2.1.1
  Nr umowy: 825003
   
  Całkowita wartość projektu: 15 985 862.50 €
  Okres realizacji 01.01.2019 - 31.12.2022
  https://dih-hero.eu/
   

  2018

  Projekty badawcze:

   

  Projekt „Jednoczęściowy miniaturowy wirnik 4D dla pompy krwi” (akronim: 4Dblood ROT) finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu M.Era.Net Call 2017.

  Projekt realizowany w Konsorcjum w składzie:
  Lider Konsorcjum: Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii im prof. Zbigniewa Religi, Zabrze

  Członkowie Konsorcjum:

  Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej, Polskiej Akademii Nauk, Kraków

  MESCO Sp. z o. o., Tarnowskie Góry

   

  Nr umowy: M-ERA.NET2/2017/4/2019
  Okres realizacji 01.11.2018 – 31.10.2021

   

   

  Projekt naukowyBadania pilotażowe wpływu naprężeń ścinających i czasu ich oddziaływania na degradację czynnika von Willebrandafinansowany w ramach konkursu MINIATURA 2

   

  Nr decyzji: 2018/02/X/ST7/01482

  Okres realizacji: 19.10.2018-18.10.2019

   

   

   

  Projekt Zadajnik ruchu z realizacją siłowego sprzężenia zwrotnegofinansowany w ramach VIII edycji Programu LIDER.

   

  Nr umowy: LIDER/32/0175/L-8/16/NCBR/2017

   

  Okres realizacji: 01.01.2018-31.12.2019

   

  2017

  Projekty badawcze:

   

  Projekt badawczy pt;: „Interdyscyplinarne metody tworzenia i funkcjonalizacji materiałów biomimetycznych bazujące na odtkankowej macierzy zewnątrzkomórkowej”finansowany w ramach konkursu OPUS 12

  Projekt realizowany w Konsorcjum w składzie:

  Lider Konsorcjum: Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej, Polskiej Akademii Nauk, Kraków

  Członkowie Konsorcjum:

  Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa

  Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii im prof. Zbigniewa Religi, Zabrze

   

  Nr decyzji: 2016/23/B/ST8/01481

  Okres realizacji: 12.10.2017-11.10.2020

   

  Projekty w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego woj. śląskiego na lata 2014-2020

  Projekt „Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych w Procesie Przedsiębiorczego Odkrywania” (SO RIS w PPO)

  Czas realizacji projektu:  styczeń 2017 r. - marzec 2019 r.

  Projekt „Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych w Procesie Przedsiębiorczego Odkrywania" jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 1.3 Profesjonalizacja IOB Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

  Lider projektu: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

  Partnerzy projektu:

  - Główny Instytut Górnictwa w Katowicach

  - Park Naukowo-Technologiczny „TECHNOPARK GLIWICE” Sp. z o.o.

  - Porozumienie 1: Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju Sp. z o.o.

                               Instytut Techniki i Aparatury Medycznej ITAM w Zabrzu

                               Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Zbigniewa Religi

                               Politechnika Śląska, Wydział Inżynierii Biomedycznej

  - Porozumienie 2: Park Naukowo-Technologiczny „Euro-Centrum” Sp. z o.o.

                               Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A.

  - Porozumienie 3: Uniwersytet Śląski w Katowicach

                               Fundacja Wspierania Nanonauk i Nanotechnologii – NANONET

                               Instytut Metali Nieżelaznych

                               Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych PAN

  - Porozumienie 4: Politechnika Śląska, Wydział Organizacji i Zarządzania,

                               Instytut Metali Nieżelaznych

   

  Cele projektu:

  • usprawnienie zarządzania rozwojem naukowo-technologicznym regionu poprzez współpracę w ramach Sieci Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych (SO RIS)
  • wyłonienie w procesie przedsiębiorczego odkrywanie sektorów wzrostowych gospodarki regionu i aktualizacja regionalnych inteligentnych specjalizacji w ramach Programu Rozwoju Technologii (PRT) i Regionalnej Strategii Innowacji (RIS WSL)

  Efekty projektu:

  • aktualizacja PRT oraz Modelu wdrażania PRT;
  • analizy potencjału województwa w wybranych specjalizacjach technologicznych zgodnych ze specjalizacjami Sieci Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych zawierających rekomendacje dotyczące kluczowych obszarów technologicznych, które stanowią podstawę do sformułowania planu działania w poszczególnych obszarach oraz punkt wyjścia do wizualizacji potencjału technologicznego regionu, jak również wprowadzenia zmian w regionalnym systemie finansowania innowacji skierowane do przedsiębiorców;
  • analizy potrzeb technologiczno-innowacyjnych przedsiębiorstw ukierunkowane na tworzenie polityki rozwoju;
  • raporty roczne Sieci Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych zawierające trendy rynkowe w obszarach inteligentnej specjalizacji

  Dofinansowanie projektu z Unii Europejskiej:    3 940 000,00 PLN

  Więcej o projekcie:

  www.ris.slaskie.pl

  www.obserwatorium-medyczne.pl

  Rezultaty projektu dostępne są pod adresem:  http://medicasilesia.pl/images/nauka_dla_biznesu_2019__max.pdf

  2015

  Projekty w ramach strategicznego programu
  badań naukowych i prac rozwojowych - STRATEGMED

  II KONKURS STRATEGMED:

  1.

  Projekt „Wprowadzenie do praktyki klinicznej oryginalnej polskiej wszczepialnej wirowej pompy wspomagania serca oraz systemu zdalnego monitorowania i nadzorowanej zdalnie rehabilitacji pacjentów na wspomaganiu serca - RH_ROT" jest finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach STRATEGICZNEGO PROGRAMU BADAŃ NAUKOWYCH I PRAC ROZWOJOWYCH „PROFILAKTYKA I LECZENIE CHORÓB CYWILIZACYJNYCH” – STRATEGMED.

  Projekt realizowany jest w Konsorcjum w składzie:

  Lider Konsorcjum: Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Zbigniewa Religi

  Członkowie Konsorcjum:

  • Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu
  • Instytut Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego
  • Politechnika Warszawska
  • Wydział Inżynierii Materiałowej Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
  • WADIM PLAST Narojek SP.J.
  • WASKO Spółka Akcyjna
  • WAMTECHNIK SP z o.o.
  • Instytut Metali Nieżelaznych
  • Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk
  • EMTEL Przedsiębiorstwo Projektowo Produkcyjne
  • SONOMED Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Wdrożeniowo Produkcyjne
  • Pro Plus Sp. z o.o.
  • Kardio-Med Silesia Sp. z o.o.

  Nr umowy: STRATEGMED2/266798/15/NCBR/2015

  Okres realizacji: 01.11.2015-31.10.2018

  2.

  Projekt „Mezenchymalne komórki zrębu oraz wzbogacony nimi skafold jako alternatywna forma terapii chorych z niewydolnością serca - PHOENIX" jest finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach STRATEGICZNEGO PROGRAMU BADAŃ NAUKOWYCH I PRAC ROZWOJOWYCH „PROFILAKTYKA I LECZENIE CHORÓB CYWILIZACYJNYCH” – STRATEGMED.

  Projekt realizowany jest w Konsorcjum w składzie:

  Lider Konsorcjum: Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu

  Członkowie Konsorcjum:

  • Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Zbigniewa Religi
  • Kardio-Med Silesia Sp. z o.o.
  • Uniwersytet Jagielloński
  • American Heart of Poland S.A.
  • Adamed Sp. z o.o.
  • The University of Dublin Trinity College

  Nr umowy: STRATEGMED2/269415/11/NCBR/2015

  Okres realizacji: 01.07.2015-30.06.2018

  3.

   

   

  Projekt pt.: "Opracowanie i kompleksowa ocena biodegradowalnego i elastycznego stentu wewnątrznaczyniowego rozprężanego na balonie opartego na cienkich przęsłach o wysokiej wytrzymałości – APOLLO” jest finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach STRATEGICZNEGO PROGRAMU BADAŃ NAUKOWYCH I PRAC ROZWOJOWYCH „PROFILAKTYKA I LECZENIE CHORÓB CYWILIZACYJNYCH” – STRATEGMED.

  Projekt realizowany w Konsorcjum w składzie:

  Lider Konsorcjum: American Heart of Poland S.A.

  Członkowie Konsorcjum:

  - BALATON Sp. z o.o.

  - Śląskie Centrum Chorób Serca

  - Wojskowa Akademia

  - Politechnika Śląska

  - Innovations for Heart and Vessels Sp. z o.o.

   

  Nr Umowy: STRATEGMED2/269760/1/NCBR/2015

  Okres realizacji projektu: 01.09.2015 – 31.08.2018

   

  Projekty badawcze, rozwojowe, własne:

  Projekt badawczy finansowany w ramach 8 konkursu OPUS ze środków otrzymanych od Narodowego Centrum Nauki. „Ocena hemodynamicznej istotności zwężeń tętnic wieńcowych metodą modelowania numerycznego w oparciu o wirtualny test wysiłkowy”.

  Nr projektu: ID277799

  Okres realizacji: 02.08.2015-01.08.2018


  Projekt finansowany ze środków otrzymanych od Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. „Opracowanie innowacyjnej bioaktywnej protezy zastawki serca”.

  Projekt realizowany w Konsorcjum w składzie:
  Lider Konsorcjum: Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii im prof. Zbigniewa Religi

  Członkowie Konsorcjum:

  • Śląskie Centrum Chorób Serca, Zabrze
  • Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN, Kraków
  • FRK „INTRA-CORDIS” Sp. z o.o.

  Numer projektu ID: 244080
  Okres realizacji 01.03.2015 - 28.02.2018

  Program Badań Stosowanych (3 konkurs):

  Projekty inne:

  Projekt dotyczący promocji transplantacji w województwach o najniższym wskaźniku pobierania narządów w Polsce realizowany w ramach Programu Wieloletniego na lata 2011-2020 pod nazwą "Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej" finansowany ze środków Ministerstwa Zdrowia.

  Nr umowy: 6/10/1/3/3/2015/1574/665
  Okres realizacji: 2015-2016

  2014

  Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013

  1.

  Projekt „Opracowanie innowacyjnej technologii wykorzystania tkanek transgenicznych świń dla celów biomedycznych" jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, I Konkurs Programu INNOMED.

  Projekt realizowany jest w Konsorcjum w składzie:

  Lider Konsorcjum: Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

  Członkowie Konsorcjum:

  • Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Zbigniewa Religi
  • Instytut Zootechniki - PIB, Kraków
  • Instytut Genetyki Człowieka - PAN, Poznań
  • Uniwersytet Medyczny, Poznań
  • Centrum Lecenia Oparzeń, Siemianowice
  • Śląskie Laboratorium Genetyki Molekularnej, Poznań

  Nr umowy: INNOMED/I/17/NCBR/201
  Okres realizacji: 01.12.2014-30.11.2017

  2.

  Projekt „Platforma informatyczna wpierająca ponadregionalną współpracę nad badaniami innowacyjnych technologii medycznych" jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 2.3.

  Projekt relizowany jest w Konsorcjum w składzie:
  Lider Konsorcjum: Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Zbigniewa Religi,

  Członek Konsorcjum:

  • WASKO S.A.

  Nr umowy: UDA-POIG.02.03.00-24-148/13
  Okres realizacji: 01.01.2014-30.06.2015

  7 Program Ramowy Unii Europejskiej

  Projekt „Intelligent Catheters in Advanced Systems for Interventions” realizowany w ramach przedsięwzięcia ENIAC, finansowany ze środków pochodzących z 7 Programu Ramowego Unii Europejskiej i Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

  Projekt realizowany w Konsorcjum w składzie:
  Lider Konsorcjum: Philips Electronics Nederland B.V.

  Członkowie konsorcjum:

  • Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii im,. prof. Zbigniewa Religi w Zabrzu
  • 20 partnerów międzynarodowych

  Nr umowy: 621278
  Okres realizacji 01.03.2014-28.02.2017

  Projekty inne:

  Projekt edukacyjno - promocyjny realizowany w ramach Programu Wieloletniego na lata 2011-2020 pod nazwą "Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej" finansowany ze środków Ministerstwa Zdrowia.

  Nr umowy: 6/10/4/2014/1574/488
  Okres realizacji: 10.07.2014-31.12.2014

  2013

  Projekty badawcze, rozwojowe, własne:

  Projekt badawczy finansowany w ramach konkursu PRELUDIUM ze środków otrzymanych od Narodowego Centrum Nauki. „Porównanie kardioprotekcyjnego działania metforminy i resweratrolu na komórki mięśnia sercowego poddane działaniu epirubicyny i trastuzumabu”.

  Nr projektu: ID186408
  Okres realizacji: 11.04.2013-10.12.2016

  Program Operacyjny Kapitał ludzki na lata 2007-2013

  1.

  Projekt „eduGRANT z projektem po nowe technologie” jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 8.1, Poddziałanie 8.1.1

  Nr umowy: UDA.POKL.08.01.01-24-203/12
  Okres realizacji: 01.01.2013-31.12.2014

  2.

  Projekt systemowy „Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych" jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 8.1, Poddziałanie 8.1.2.

  Lider projektu: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
  Partnerzy projektu:
  •Główny Instytut Górnictwa w Katowicach;
  •Park Naukowo-Technologiczny Technopark w Gliwicach;
  •Konsorcjum w składzie: Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju Sp. z o.o., Instytut Techniki i Aparatury Medycznej w Zabrzu, Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii im. Zbigniewa Religi;
  •Park Naukowo-Technologiczny Euro-Centrum w Katowicach.

  Nr umowy: UDA.POKL.08.01.02-24-107/13
  Okres realizacji: 10.2013-2015

  Program Badań Stosowanych (2 konkurs):

  Projekt finansowany ze środków otrzymanych od Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. „Przedkliniczne badania możliwości zastosowania oryginalnej, polskiej bionanocelulozy (BNC) w medycynie regeneracyjnej w aspekcie bioimplantów w kardiochirurgii i chirurgii naczyniowej”

  Numer projektu ID211238
  Okres realizacji 01.10.2013-30.06.2016

  Projekty inne:

  Projekt edukacyjno - promocyjny realizowany w ramach Programu Wieloletniego na lata 2011-2020 pod nazwą "Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej" finansowany ze środków Ministerstwa Zdrowia.

  Nr umowy: 6/10/7/2013/1574/605
  Okres realizacji: 02.09.2013-31.12.2013

  2012

  Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013

  Projekt „Ochrona praw własności konstrukcji i technologii urządzeń robotyki medycznej oraz systemów mechanicznego wspomagania serca” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 1.3, Poddziałanie 1.3.2

  Nr umowy: UDA.POIG.01.03.02-00-023/11
  Okres realizacji: 01.10.2012-30.09.2015

  Program Badań Stosowanych (1 konkurs):

  1.

  Projekt finansowany ze środków otrzymanych od Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. „Technologia obróbek w niskotemperaturowej plazmie dla modyfikacji powierzchni kontaktujących się z krwią tytanowych elementów wirowych protez serca”. Projekt realizowany w Konsorcjum w składzie: Lider Konsorcjum: Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii im prof. Zbigniewa Religi Członek Konsorcjum: Wydział Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej

  Numer projektu ID180357
  Okres realizacji 01.10.2012-31.03.2015

  2.

  Projekt finansowany ze środków otrzymanych od Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. „Pozaustrojowy pulsacyjny system wspomagania serca dla dzieci RELIGA HEART PED”.
  Projekt realizowany w Konsorcjum w składzie:
  Lider Konsorcjum: Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii im prof. Zbigniewa Religi
  Członek Konsorcjum: Instytut Maszyn Przepływowych Politechniki Łódzkiej

  Numer projektu ID180998
  Okres realizacji 01.10.2012-30.09.2015

  3.

  Projekt finansowany ze środków otrzymanych od Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. „Robin Heart PortVisionAble – lekki, przenośny robot toru wizyjnego dla operacji endoskopowych - projekt, wykonanie i badania”.

  Numer projektu: ID178576
  Okres realizacji 01.10.2012-30.09.2015

  4.

  Projekt finansowany ze środków otrzymanych od Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. „TeleRobinSurgery - opracowanie i badania nowych rozwiązań technicznych dla zdalnie sterowanych operacji chirurgicznych za pomocą robotów Robin Heart”.

  Numer projektu ID 181019
  Okres realizacji 01.10.2012-30.09.2015

  5

  Projekt finansowany ze środków otrzymanych od Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. „Opracowanie innowacyjnych elastomerowych biomateriałów polimerowych dla potrzeb systemów wspomagania pracy serca”.

  Projekt realizowany w Konsorcjum w składzie:
  Lider Konsorcjum: Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej
  Członek Konsorcjum: Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii im prof. Zbigniewa Religi

  Numer projektu ID 177180
  Okres realizacji 01.11.2012-31.10.2015

  6.

  Projekt finansowany ze środków otrzymanych od Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. „System pomiaru przepływu krwi i detekcji materiału mikrozatorowego dla pulsacyjnej protezy wspomagania serca ReligaHeart EXT”.

  Projekt realizowany w Konsorcjum w składzie:
  Lider Konsorcjum: Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii im prof. Zbigniewa Religi
  Członek Konsorcjum: Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN

  Numer projektu ID178231
  Okres realizacji 01.12.2012-30.11.2015

  7 Program Ramowy Unii Europejskiej

  Collaborative Project „STIFFness controllable Flexible and Learn-able Manipulator for surgical Operations”.

  Projekt realizowany w Konsorcjum w składzie: Lider Konsorcjum: Lider King’s College London, University of London- KCL, UK
  Członkowie Konsorcjum:
  •Scuola Superiore Sant'Anna – SSSA, Italy
  •Foundation Tecnalia Research and Innovation –TRI, Spain
  •Przemyslowy Instytut Automatyki i Pomiarow – PIAP, Poland
  •Italian Institute of Technology – IIT, Italy
  •Hebrew University – HUJI, Israel
  •University of Surrey – UoS, UK
  •University of Siegen – Usiegen, Germany
  •Shadow, UK
  •Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii – FRK, Poland
  •European Association for Endoscopic Surgery – EAES, Netherlands

  Nr projektu: 287728
  Okres realizacji 01.01.2012-31.12.2015

  2011

  Projekty badawcze, rozwojowe, własne:

  1.

  Projekt rozwojowy finansowany ze środków otrzymanych od Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. „Opracowanie typoszeregu dyskowych zastawek mechanicznych dla pediatrycznych komór wspomagania serca ”.

  Projekt realizowany w Konsorcjum w składzie:

  Lider Konsorcjum: Instytut Maszyn Przepływowych, Wydział Mechaniczny Politechniki Łódzkiej
  Członkowie Konsorcjum:
  •Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Zbigniewa Religi
  •Zakład Inżynierii Powierzchni, Wydział Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej
  •Instytut Inżynierii Materiałowej, Wydział Mechaniczny Politechniki Łódzkiej
  •Instytut Odlewnictwa z Krakowa

  Numer projektu NR13 0118 10
  Okres realizacji 01.01.2011-30.06.2014

  2.

  Projekt badawczy własny finansowany ze środków otrzymanych od Narodowego Centrum Nauki. „Węglowy dysk zastawki mechanicznej dla polskich komór wspomagania serca”

  Numer projektu N N518 497239
  Okres realizacji 15.04.2011 – 14.10.2013

  Regionalny Program Operacyjny woj. śląskiego na lata 2007-2013:

  Projekt „Przebudowa i doposażenie w aparaturę specjalistyczną części budynku na potrzeby Laboratorium Technologicznego Pracowni Sztucznego Serca w ramach CD Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii w Zabrzu" jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego, Działanie 1.3

  Nr umowy: UDA.RPSL.01.03.00-00-028/11
  Okres relizacji: 01.10.2011-30.04.2013

  Projekty inne:

  1.

  Projekt edukacyjno - promocyjny realizowany w ramach Programu Wieloletniego na lata 2011-2020 pod nazwą "Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej" zadania dotyczącego działań promocyjnych i edukacyjnych o zasięgu lokalnym finansowany ze środków Ministerstwa Zdrowia

  Nr umowy: 6/9/2012/1574/213
  Okres realizacji: 03.06.2011-31.12.2012

  2.

  Projekt zakupu usług doradczych wspierających komercjalizację wyników badań i transfer technologii, realizowany poprzez świadczenie usług brokera technologii – Górnośląską Agencję Przekształceń Przedsiębiorstw S.A., współfinansowany w ramach Programu BroTech przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

  Nr umowy: DKOM/2/11/108/BT1/10
  Okres Realizacji: 10.05.2011-09.05.2012

   

  2010

  Projekty badawcze, rozwojowe, własne:

  1.

  Projekt badawczy własny finansowany ze środków otrzymanych od Narodowego Centrum Nauki. „Ocena wpływu biomechanicznych właściwości, geometrii, orientacji oraz metody Korekcji Dwupłatkowej Zastawki Aortalnej na podstawowe parametry hemodynamiczne w oparciu o badania kliniczne oraz komputerowe i fizyczne metody modelowania in-vitro".

  Numer projektu N N518 497239
  Okres realizacji 10.09.2010-09.09.2012

  Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013

  1.

  Projekt „Ochrona praw własności konstrukcji i technologii elementów oraz urządzeń systemów mechanicznego wspomagania serca" jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 1.3, Poddziałanie 1.3.2

  Nr umowy: UDA-POIG.01.03.02-00-061/10
  Okres realizacji 02.11.2010-30.09.2012

  2.

  Projekt „SERCOWE KOMÓRKI MACIERZYSTE I PROGENITOROWE - nowa metoda regeneracji uszkodzonego serca” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 1.3, Poddziałanie 1.3.1

  Projekt realizowany w Konsorcjum w składzie:
  Lider Konsorcjum:
  * Śląskie Centrum Chorób Serca, Zabrze
  Członkowie Konsorcjum:
  * Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Zbigniewa Religi
  * Centrum Onkologii, Instytut Onkologii im. Marii Curie – Skłodowskiej, Gliwice

  Nr umowy:UDA-POIG.01.03.01-00-169/09
  Okres realizacji 01.10.2010-31.12.2014

  www.cells.sccs.pl
  www.komorkimacierzyste.sccs.pl

  2009

  Projekty badawcze, rozwojowe, własne:

  1.

  Projekt rozwojowy finansowany ze środków otrzymanych od Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. „Projekt, konstrukcja, badania i optymalizacja interfejsu człowiek – robot chirurgiczny. Uniwersalna konsola sterowania telemanipulatorem Robin Heart oraz stanowiskami treningowymi chirurgii małoinwazyjnej w środowisku fizycznym i wirtualnym".

  Numer projektu NR13 0058 06
  Okres realizacji 01.08.2009 - 31.07.2012

  2.

  Projekt rozwojowy finansowany ze środków otrzymanych od Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. „Transgeniczne bioprotezy zastawek serca tworzone w oparciu o techniki inżynierii tkankowej”.

  Główny Wykonawca: Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii im prof. Zbigniewa Religi
  Współwykonawcy: Instytut Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy, Kraków
                                 Instytut Genetyki Człowieka PAN, Poznań

  Numer projektu NR13 0075 06
  Okres realizacji 01.08.2009 - 31.03.2013

  3.

  Projekt rozwojowy finansowany ze środków otrzymanych od Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. „Uzyskanie transgenicznych świń jako dawców tkanek i narządów do transplantacji u ludzi oraz ich biotrechnologiczna, fizjologiczna i medyczna charakterystyka”.

  Numer projektu NR12 0036 06
  Okres realizacji 01.08.2009 - 31.03.2013

  4.

  Projekt rozwojowy finansowany ze środków otrzymanych od Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. „Zahamowanie aktywacji układu krzepnięcia i ogólnoustrojowej reakcji zapalnej podczas pozaustrojowego wspomagania oddychania w modelu zwierzęcym”.

  Główny Wykonawca: II Katedra Chorób Wewnętrznych Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego
  Współwykonawcy:
  * Politechnika Wrocławska Wydział Podstawowych Problemów Techniki, Instytut Inżynierii Biomedycznej i Pomiarowej
  * Dział Biotechnologii Rozrodu Zwierząt, Instytut Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy, Kraków
  * Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii im prof. Zbigniewa Religi

  Numer projektu NR13 0018 06
  Okres realizacji 2009 - 2013

  Projekty międzynarodowe niewspółfinansowane

  Projekt finansowany ze środków otrzymanych od Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. ”Nanostrukturalne materiały dla biomedycznych systemów układu krążenia (CardioBioMat)”.
  Projekt realizowany w Konsorcjum w składzie:
  Lider Konsorcjum: Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN
  Członkowie Konsorcjum:
  * Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii im prof. Zbigniewa Religi
  * Intra – Cordis Sp. z o.o.
  * PlastMED
  * Laser Center Leoben, Austria
  * Secar Technologie GmbH
  * Medical University of Vienna, Austria

  Numer projektu ERA-NET-MNT/15/2009
  Okres realizacji 05.10.2009-04.10.2012

  Więcej informacji na:
  www.CardioBioMat.pl

   

  Projekty europejskie:

  Projekt finansowany z LIFELONG LEARNING PROGRAMME. ”eQSF – A Quality Standarts Framework for ICT In Learning”.

  Numer projektu 143430–LLP-1-2008–1-IE–KA3–KA3MP
  Okres realizacji 01.01.2009-31.12.2010

  Sponsorzy Fundacji

  <
  >
  zobacz wszystkich sponsorów