Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Zbigniewa Religi
ul. Wolności 345a, 41-800 Zabrze

PROJEKTY

2017

Projekty w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego woj. śląskiego na lata 2014-2020

Projekt „Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych w Procesie Przedsiębiorczego Odkrywania” (SO RIS w PPO)

Czas realizacji projektu:  styczeń 2017 r. - marzec 2019 r.

Projekt „Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych w Procesie Przedsiębiorczego Odkrywania" jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 1.3 Profesjonalizacja IOB Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Lider projektu: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

Partnerzy projektu:

- Główny Instytut Górnictwa w Katowicach

- Park Naukowo-Technologiczny „TECHNOPARK GLIWICE” Sp. z o.o.

- Porozumienie 1: Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju Sp. z o.o.

                             Instytut Techniki i Aparatury Medycznej ITAM w Zabrzu

                             Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Zbigniewa Religi

                             Politechnika Śląska, Wydział Inżynierii Biomedycznej

- Porozumienie 2: Park Naukowo-Technologiczny „Euro-Centrum” Sp. z o.o.

                             Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A.

- Porozumienie 3: Uniwersytet Śląski w Katowicach

                             Fundacja Wspierania Nanonauk i Nanotechnologii – NANONET

                             Instytut Metali Nieżelaznych

                             Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych PAN

- Porozumienie 4: Politechnika Śląska, Wydział Organizacji i Zarządzania,

                             Instytut Metali Nieżelaznych

 

Cele projektu:

 • usprawnienie zarządzania rozwojem naukowo-technologicznym regionu poprzez współpracę w ramach Sieci Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych (SO RIS)
 • wyłonienie w procesie przedsiębiorczego odkrywanie sektorów wzrostowych gospodarki regionu i aktualizacja regionalnych inteligentnych specjalizacji w ramach Programu Rozwoju Technologii (PRT) i Regionalnej Strategii Innowacji (RIS WSL)

Efekty projektu:

 • aktualizacja PRT oraz Modelu wdrażania PRT;
 • analizy potencjału województwa w wybranych specjalizacjach technologicznych zgodnych ze specjalizacjami Sieci Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych zawierających rekomendacje dotyczące kluczowych obszarów technologicznych, które stanowią podstawę do sformułowania planu działania w poszczególnych obszarach oraz punkt wyjścia do wizualizacji potencjału technologicznego regionu, jak również wprowadzenia zmian w regionalnym systemie finansowania innowacji skierowane do przedsiębiorców;
 • analizy potrzeb technologiczno-innowacyjnych przedsiębiorstw ukierunkowane na tworzenie polityki rozwoju;
 • raporty roczne Sieci Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych zawierające trendy rynkowe w obszarach inteligentnej specjalizacji

Dofinansowanie projektu z Unii Europejskiej:    3 940 000,00 PLN

Więcej o projekcie:

www.ris.slaskie.pl

www.obserwatorium-medyczne.pl

2015

Projekty w ramach strategicznego programu
badań naukowych i prac rozwojowych - STRATEGMED

II KONKURS STRATEGMED:

1.

Projekt „Wprowadzenie do praktyki klinicznej oryginalnej polskiej wszczepialnej wirowej pompy wspomagania serca oraz systemu zdalnego monitorowania i nadzorowanej zdalnie rehabilitacji pacjentów na wspomaganiu serca - RH_ROT" jest finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach STRATEGICZNEGO PROGRAMU BADAŃ NAUKOWYCH I PRAC ROZWOJOWYCH „PROFILAKTYKA I LECZENIE CHORÓB CYWILIZACYJNYCH” – STRATEGMED.

Projekt realizowany jest w Konsorcjum w składzie:

Lider Konsorcjum: Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Zbigniewa Religi

Członkowie Konsorcjum:

 • Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu
 • Instytut Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego
 • Politechnika Warszawska
 • Wydział Inżynierii Materiałowej Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
 • WADIM PLAST Narojek SP.J.
 • WASKO Spółka Akcyjna
 • WAMTECHNIK SP z o.o.
 • Instytut Metali Nieżelaznych
 • Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk
 • EMTEL Przedsiębiorstwo Projektowo Produkcyjne
 • SONOMED Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Wdrożeniowo Produkcyjne
 • Pro Plus Sp. z o.o.
 • Kardio-Med Silesia Sp. z o.o.

Nr umowy: STRATEGMED2/266798/15/NCBR/2015

Okres realizacji: 01.11.2015-31.10.2018

2.

Projekt „Mezenchymalne komórki zrębu oraz wzbogacony nimi skafold jako alternatywna forma terapii chorych z niewydolnością serca - PHOENIX" jest finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach STRATEGICZNEGO PROGRAMU BADAŃ NAUKOWYCH I PRAC ROZWOJOWYCH „PROFILAKTYKA I LECZENIE CHORÓB CYWILIZACYJNYCH” – STRATEGMED.

Projekt realizowany jest w Konsorcjum w składzie:

Lider Konsorcjum: Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu

Członkowie Konsorcjum:

 • Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Zbigniewa Religi
 • Kardio-Med Silesia Sp. z o.o.
 • Uniwersytet Jagielloński
 • American Heart of Poland S.A.
 • Adamed Sp. z o.o.
 • The University of Dublin Trinity College

Nr umowy: STRATEGMED2/269415/11/NCBR/2015

Okres realizacji: 01.07.2015-30.06.2018

Projekty badawcze, rozwojowe, własne:

Projekt badawczy finansowany w ramach 8 konkursu OPUS ze środków otrzymanych od Narodowego Centrum Nauki. „Ocena hemodynamicznej istotności zwężeń tętnic wieńcowych metodą modelowania numerycznego w oparciu o wirtualny test wysiłkowy”.

Nr projektu: ID277799

Okres realizacji: 02.08.2015-01.08.2018

Program Badań Stosowanych (3 konkurs):


Projekt finansowany ze środków otrzymanych od Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. „Opracowanie innowacyjnej bioaktywnej protezy zastawki serca”.

Projekt realizowany w Konsorcjum w składzie:
Lider Konsorcjum: Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii im prof. Zbigniewa Religi

Członkowie Konsorcjum:

 • Śląskie Centrum Chorób Serca, Zabrze
 • Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN, Kraków
 • FRK „INTRA-CORDIS” Sp. z o.o.

Numer projektu ID: 244080
Okres realizacji 01.03.2015 - 28.02.2018

Projekty inne:

Projekt dotyczący promocji transplantacji w województwach o najniższym wskaźniku pobierania narządów w Polsce realizowany w ramach Programu Wieloletniego na lata 2011-2020 pod nazwą "Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej" finansowany ze środków Ministerstwa Zdrowia.

Nr umowy: 6/10/1/3/3/2015/1574/665
Okres realizacji: 2015-2016

2014

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013

1.

Projekt „Opracowanie innowacyjnej technologii wykorzystania tkanek transgenicznych świń dla celów biomedycznych" jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, I Konkurs Programu INNOMED.

Projekt realizowany jest w Konsorcjum w składzie:

Lider Konsorcjum: Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Członkowie Konsorcjum:

 • Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Zbigniewa Religi
 • Instytut Zootechniki - PIB, Kraków
 • Instytut Genetyki Człowieka - PAN, Poznań
 • Uniwersytet Medyczny, Poznań
 • Centrum Lecenia Oparzeń, Siemianowice
 • Śląskie Laboratorium Genetyki Molekularnej, Poznań

Nr umowy: INNOMED/I/17/NCBR/201
Okres realizacji: 01.12.2014-30.11.2017

2.

Projekt „Platforma informatyczna wpierająca ponadregionalną współpracę nad badaniami innowacyjnych technologii medycznych" jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 2.3.

Projekt relizowany jest w Konsorcjum w składzie:
Lider Konsorcjum: Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Zbigniewa Religi,

Członek Konsorcjum:

 • WASKO S.A.

Nr umowy: UDA-POIG.02.03.00-24-148/13
Okres realizacji: 01.01.2014-30.06.2015

7 Program Ramowy Unii Europejskiej

Projekt „Intelligent Catheters in Advanced Systems for Interventions” realizowany w ramach przedsięwzięcia ENIAC, finansowany ze środków pochodzących z 7 Programu Ramowego Unii Europejskiej i Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

Projekt realizowany w Konsorcjum w składzie:
Lider Konsorcjum: Philips Electronics Nederland B.V.

Członkowie konsorcjum:

 • Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii im,. prof. Zbigniewa Religi w Zabrzu
 • 20 partnerów międzynarodowych

Nr umowy: 621278
Okres realizacji 01.03.2014-28.02.2017

Projekty inne:

Projekt edukacyjno - promocyjny realizowany w ramach Programu Wieloletniego na lata 2011-2020 pod nazwą "Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej" finansowany ze środków Ministerstwa Zdrowia.

Nr umowy: 6/10/4/2014/1574/488
Okres realizacji: 10.07.2014-31.12.2014

2013

Projekty badawcze, rozwojowe, własne:

Projekt badawczy finansowany w ramach konkursu PRELUDIUM ze środków otrzymanych od Narodowego Centrum Nauki. „Porównanie kardioprotekcyjnego działania metforminy i resweratrolu na komórki mięśnia sercowego poddane działaniu epirubicyny i trastuzumabu”.

Nr projektu: ID186408
Okres realizacji: 11.04.2013-10.12.2016

Program Operacyjny Kapitał ludzki na lata 2007-2013

1.

Projekt „eduGRANT z projektem po nowe technologie” jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 8.1, Poddziałanie 8.1.1

Nr umowy: UDA.POKL.08.01.01-24-203/12
Okres realizacji: 01.01.2013-31.12.2014

2.

Projekt systemowy „Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych" jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 8.1, Poddziałanie 8.1.2.

Lider projektu: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Partnerzy projektu:
•Główny Instytut Górnictwa w Katowicach;
•Park Naukowo-Technologiczny Technopark w Gliwicach;
•Konsorcjum w składzie: Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju Sp. z o.o., Instytut Techniki i Aparatury Medycznej w Zabrzu, Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii im. Zbigniewa Religi;
•Park Naukowo-Technologiczny Euro-Centrum w Katowicach.

Nr umowy: UDA.POKL.08.01.02-24-107/13
Okres realizacji: 10.2013-2015

Program Badań Stosowanych (2 konkurs):

Projekt finansowany ze środków otrzymanych od Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. „Przedkliniczne badania możliwości zastosowania oryginalnej, polskiej bionanocelulozy (BNC) w medycynie regeneracyjnej w aspekcie bioimplantów w kardiochirurgii i chirurgii naczyniowej”

Numer projektu ID211238
Okres realizacji 01.10.2013-30.06.2016

Projekty inne:

Projekt edukacyjno - promocyjny realizowany w ramach Programu Wieloletniego na lata 2011-2020 pod nazwą "Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej" finansowany ze środków Ministerstwa Zdrowia.

Nr umowy: 6/10/7/2013/1574/605
Okres realizacji: 02.09.2013-31.12.2013

2012

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013

Projekt „Ochrona praw własności konstrukcji i technologii urządzeń robotyki medycznej oraz systemów mechanicznego wspomagania serca” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 1.3, Poddziałanie 1.3.2

Nr umowy: UDA.POIG.01.03.02-00-023/11
Okres realizacji: 01.10.2012-30.09.2015

Program Badań Stosowanych (1 konkurs):

1.

Projekt finansowany ze środków otrzymanych od Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. „Technologia obróbek w niskotemperaturowej plazmie dla modyfikacji powierzchni kontaktujących się z krwią tytanowych elementów wirowych protez serca”. Projekt realizowany w Konsorcjum w składzie: Lider Konsorcjum: Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii im prof. Zbigniewa Religi Członek Konsorcjum: Wydział Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej

Numer projektu ID180357
Okres realizacji 01.10.2012-31.03.2015

2.

Projekt finansowany ze środków otrzymanych od Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. „Pozaustrojowy pulsacyjny system wspomagania serca dla dzieci RELIGA HEART PED”.
Projekt realizowany w Konsorcjum w składzie:
Lider Konsorcjum: Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii im prof. Zbigniewa Religi
Członek Konsorcjum: Instytut Maszyn Przepływowych Politechniki Łódzkiej

Numer projektu ID180998
Okres realizacji 01.10.2012-30.09.2015

3.

Projekt finansowany ze środków otrzymanych od Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. „Robin Heart PortVisionAble – lekki, przenośny robot toru wizyjnego dla operacji endoskopowych - projekt, wykonanie i badania”.

Numer projektu: ID178576
Okres realizacji 01.10.2012-30.09.2015

4.

Projekt finansowany ze środków otrzymanych od Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. „TeleRobinSurgery - opracowanie i badania nowych rozwiązań technicznych dla zdalnie sterowanych operacji chirurgicznych za pomocą robotów Robin Heart”.

Numer projektu ID 181019
Okres realizacji 01.10.2012-30.09.2015

5

Projekt finansowany ze środków otrzymanych od Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. „Opracowanie innowacyjnych elastomerowych biomateriałów polimerowych dla potrzeb systemów wspomagania pracy serca”.

Projekt realizowany w Konsorcjum w składzie:
Lider Konsorcjum: Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej
Członek Konsorcjum: Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii im prof. Zbigniewa Religi

Numer projektu ID 177180
Okres realizacji 01.11.2012-31.10.2015

6.

Projekt finansowany ze środków otrzymanych od Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. „System pomiaru przepływu krwi i detekcji materiału mikrozatorowego dla pulsacyjnej protezy wspomagania serca ReligaHeart EXT”.

Projekt realizowany w Konsorcjum w składzie:
Lider Konsorcjum: Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii im prof. Zbigniewa Religi
Członek Konsorcjum: Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN

Numer projektu ID178231
Okres realizacji 01.12.2012-30.11.2015

7 Program Ramowy Unii Europejskiej

Collaborative Project „STIFFness controllable Flexible and Learn-able Manipulator for surgical Operations”.

Projekt realizowany w Konsorcjum w składzie: Lider Konsorcjum: Lider King’s College London, University of London- KCL, UK
Członkowie Konsorcjum:
•Scuola Superiore Sant'Anna – SSSA, Italy
•Foundation Tecnalia Research and Innovation –TRI, Spain
•Przemyslowy Instytut Automatyki i Pomiarow – PIAP, Poland
•Italian Institute of Technology – IIT, Italy
•Hebrew University – HUJI, Israel
•University of Surrey – UoS, UK
•University of Siegen – Usiegen, Germany
•Shadow, UK
•Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii – FRK, Poland
•European Association for Endoscopic Surgery – EAES, Netherlands

Nr projektu: 287728
Okres realizacji 01.01.2012-31.12.2015

2011

Projekty badawcze, rozwojowe, własne:

1.

Projekt rozwojowy finansowany ze środków otrzymanych od Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. „Opracowanie typoszeregu dyskowych zastawek mechanicznych dla pediatrycznych komór wspomagania serca ”.

Projekt realizowany w Konsorcjum w składzie:

Lider Konsorcjum: Instytut Maszyn Przepływowych, Wydział Mechaniczny Politechniki Łódzkiej
Członkowie Konsorcjum:
•Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Zbigniewa Religi
•Zakład Inżynierii Powierzchni, Wydział Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej
•Instytut Inżynierii Materiałowej, Wydział Mechaniczny Politechniki Łódzkiej
•Instytut Odlewnictwa z Krakowa

Numer projektu NR13 0118 10
Okres realizacji 01.01.2011-30.06.2014

2.

Projekt badawczy własny finansowany ze środków otrzymanych od Narodowego Centrum Nauki. „Węglowy dysk zastawki mechanicznej dla polskich komór wspomagania serca”

Numer projektu N N518 497239
Okres realizacji 15.04.2011 – 14.10.2013

Regionalny Program Operacyjny woj. śląskiego na lata 2007-2013:

Projekt „Przebudowa i doposażenie w aparaturę specjalistyczną części budynku na potrzeby Laboratorium Technologicznego Pracowni Sztucznego Serca w ramach CD Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii w Zabrzu" jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego, Działanie 1.3

Nr umowy: UDA.RPSL.01.03.00-00-028/11
Okres relizacji: 01.10.2011-30.04.2013

Projekty inne:

1.

Projekt edukacyjno - promocyjny realizowany w ramach Programu Wieloletniego na lata 2011-2020 pod nazwą "Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej" zadania dotyczącego działań promocyjnych i edukacyjnych o zasięgu lokalnym finansowany ze środków Ministerstwa Zdrowia

Nr umowy: 6/9/2012/1574/213
Okres realizacji: 03.06.2011-31.12.2012

2.

Projekt zakupu usług doradczych wspierających komercjalizację wyników badań i transfer technologii, realizowany poprzez świadczenie usług brokera technologii – Górnośląską Agencję Przekształceń Przedsiębiorstw S.A., współfinansowany w ramach Programu BroTech przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Nr umowy: DKOM/2/11/108/BT1/10
Okres Realizacji: 10.05.2011-09.05.2012

 

2010

Projekty badawcze, rozwojowe, własne:

1.

Projekt badawczy własny finansowany ze środków otrzymanych od Narodowego Centrum Nauki. „Ocena wpływu biomechanicznych właściwości, geometrii, orientacji oraz metody Korekcji Dwupłatkowej Zastawki Aortalnej na podstawowe parametry hemodynamiczne w oparciu o badania kliniczne oraz komputerowe i fizyczne metody modelowania in-vitro".

Numer projektu N N518 497239
Okres realizacji 10.09.2010-09.09.2012

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013

1.

Projekt „Ochrona praw własności konstrukcji i technologii elementów oraz urządzeń systemów mechanicznego wspomagania serca" jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 1.3, Poddziałanie 1.3.2

Nr umowy: UDA-POIG.01.03.02-00-061/10
Okres realizacji 02.11.2010-30.09.2012

2.

Projekt „SERCOWE KOMÓRKI MACIERZYSTE I PROGENITOROWE - nowa metoda regeneracji uszkodzonego serca” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 1.3, Poddziałanie 1.3.1

Projekt realizowany w Konsorcjum w składzie:
Lider Konsorcjum:
* Śląskie Centrum Chorób Serca, Zabrze
Członkowie Konsorcjum:
* Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Zbigniewa Religi
* Centrum Onkologii, Instytut Onkologii im. Marii Curie – Skłodowskiej, Gliwice

Nr umowy:UDA-POIG.01.03.01-00-169/09
Okres realizacji 01.10.2010-31.12.2014

www.cells.sccs.pl
www.komorkimacierzyste.sccs.pl

2009

Projekty badawcze, rozwojowe, własne:

1.

Projekt rozwojowy finansowany ze środków otrzymanych od Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. „Projekt, konstrukcja, badania i optymalizacja interfejsu człowiek – robot chirurgiczny. Uniwersalna konsola sterowania telemanipulatorem Robin Heart oraz stanowiskami treningowymi chirurgii małoinwazyjnej w środowisku fizycznym i wirtualnym".

Numer projektu NR13 0058 06
Okres realizacji 01.08.2009 - 31.07.2012

2.

Projekt rozwojowy finansowany ze środków otrzymanych od Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. „Transgeniczne bioprotezy zastawek serca tworzone w oparciu o techniki inżynierii tkankowej”.

Główny Wykonawca: Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii im prof. Zbigniewa Religi
Współwykonawcy: Instytut Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy, Kraków
                               Instytut Genetyki Człowieka PAN, Poznań

Numer projektu NR13 0075 06
Okres realizacji 01.08.2009 - 31.03.2013

3.

Projekt rozwojowy finansowany ze środków otrzymanych od Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. „Uzyskanie transgenicznych świń jako dawców tkanek i narządów do transplantacji u ludzi oraz ich biotrechnologiczna, fizjologiczna i medyczna charakterystyka”.

Numer projektu NR12 0036 06
Okres realizacji 01.08.2009 - 31.03.2013

4.

Projekt rozwojowy finansowany ze środków otrzymanych od Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. „Zahamowanie aktywacji układu krzepnięcia i ogólnoustrojowej reakcji zapalnej podczas pozaustrojowego wspomagania oddychania w modelu zwierzęcym”.

Główny Wykonawca: II Katedra Chorób Wewnętrznych Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego
Współwykonawcy:
* Politechnika Wrocławska Wydział Podstawowych Problemów Techniki, Instytut Inżynierii Biomedycznej i Pomiarowej
* Dział Biotechnologii Rozrodu Zwierząt, Instytut Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy, Kraków
* Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii im prof. Zbigniewa Religi

Numer projektu NR13 0018 06
Okres realizacji 2009 - 2013

Projekty międzynarodowe niewspółfinansowane

Projekt finansowany ze środków otrzymanych od Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. ”Nanostrukturalne materiały dla biomedycznych systemów układu krążenia (CardioBioMat)”.
Projekt realizowany w Konsorcjum w składzie:
Lider Konsorcjum: Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN
Członkowie Konsorcjum:
* Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii im prof. Zbigniewa Religi
* Intra – Cordis Sp. z o.o.
* PlastMED
* Laser Center Leoben, Austria
* Secar Technologie GmbH
* Medical University of Vienna, Austria

Numer projektu ERA-NET-MNT/15/2009
Okres realizacji 05.10.2009-04.10.2012

Więcej informacji na:
www.CardioBioMat.pl

 

Projekty europejskie:

Projekt finansowany z LIFELONG LEARNING PROGRAMME. ”eQSF – A Quality Standarts Framework for ICT In Learning”.

Numer projektu 143430–LLP-1-2008–1-IE–KA3–KA3MP
Okres realizacji 01.01.2009-31.12.2010

Sponsorzy Fundacji

<
>
zobacz wszystkich sponsorów