Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Zbigniewa Religi
ul. Wolności 345a, 41-800 Zabrze

Informacje dodatkowe

Centrum Doskonałości

Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii uzyskała status Centrum Doskonałości Nowych Technologii na Rzecz Leczenia Chorób Serca „ProCordis" na mocy uchwały Komitetu Badań Naukowych z dnia 16.09.2004 r. Jest jedną z 80 instytucji (jednostek naukowych, instytutów PAN i wyższych uczelni), które uzyskały taki status. Umożliwia on ubieganie się o dodatkowe środki z funduszy europejskich.


Działalność prowadzona w ramach Centrum Doskonałości Nowych Technologii na Rzecz Leczenia Chorób Serca „ProCordis" jest rozwinięciem zadań realizowanych do tej pory w Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii, czyli badań związanych z opracowaniem innowacyjnych metod i aparatury w leczeniu chorób serca. W szczególności działalność ta wiąże się z integracją środowisk naukowych w celu realizacji interdyscyplinarnych projektów badawczych, tworzeniem sieci współpracy, działalnością szkoleniową oraz komercjalizacją nowych technologii będących efektem realizowanych w Centrum projektów.


Działania podejmowane w ramach Centrum Doskonałości „ProCordis” przyczyniają się do realizacji głównych celów określonych w najważniejszych dla regionu dokumentach planistycznych, do których należy m.in. Strategia Rozwoju Województwa Śląskiego na lata 2000-2015. Działania te są równocześnie kontynuacją przedsięwzięć realizowanych przez Fundację Rozwoju Kardiochirurgii w ramach przyjętej w sierpniu 2003 r. przez Sejmik Województwa Śląskiego Regionalnej Strategii Innowacji (RIS).


Główne kierunki działania CD „ProCordis” są więc zbieżne z priorytetami uznanymi za szczególnie ważne w obszarze nauki oraz polityki innowacyjnej państwa i obejmują:

* Badania nad protezami serca, w tym badania podstawowe, stosowane i wdrożeniowe komór wspomagania serca i pełnych protez serca, przedkliniczne badania laboratoryjne i na zwierzętach, eksperymentalne badania kliniczne,
* Badania nad konstrukcją i technologią wytwarzania biologicznych protez zastawek serca,
* Badania z dziedziny robotyki medycznej, symulacji komputerowych i modelowania fizycznego operacji chirurgicznych oraz testowania sztucznych narządów,
* Badania z dziedziny nowoczesnej biotechnologii, w tym badania nad hodowlami komórkowymi związanymi z pokrywaniem komórkami biorcy zastawek biologicznych oraz opracowywanie technologii namnażania komórek macierzystych.

Istotnym elementem integrującym środowiska naukowo-badawcze jest powołanie w ramach CD „ProCordis”, na bazie dotychczasowej kooperacji z partnerami, dwóch platform badawczych:

* „Polski System Mechanicznego Wspomagania Serca w Leczeniu Zaawansowanej Niewydolności Serca”, której przedmiotem działania jest rozwój i doskonalenie metod stosowania polskich protez serca w leczeniu zaawansowanej niewydolności serca,
* „Nowoczesne Technologie Inżynieryjne w Konstrukcji Polskich Protez Serca”, której przedmiotem działania jest opracowywanie nowych technologii materiałowych, inżynierii powierzchni,
opto- i akustoelektroniki, hydrauliki, mechaniki precyzyjnej dla wykorzystania w konstrukcji polskich protez serca.

W ramach CD "ProCordis" prowadzona jest działalność szkoleniowa nakierowana na specjalistyczne szkolenia oraz upowszechnianie wyników badań.

Na wieloletni program szkoleniowy CD "ProCordis" składają się:

* kursy szkoleniowe dla pracowników służby zdrowia
* kursy szkoleniowe dla inżynierów biomedycznych i fizyków medycznych
* staże dla studentów
* staże naukowców
* szkolenia w zakresie innowacji technologicznych
* szkolenia za pośrednictwem internetu
* szkolenia dla przedsiębiorców

Projekty Fundacji realizowane w ramach programów współfinansowanych z Funduszy Strukturalnych Unii Europejskiej


Projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

W ramach Centrum Doskonałości „ProCordis” realizowany jest obecnie projekt pod nazwą „Rozbudowa wyposażenia naukowo-badawczego dla potrzeb Laboratorium Biotechnologii Centrum Doskonałości”, zgłoszony do II edycji konkursu ogłoszonego przez Ministerstwo Nauki i Informatyzacji dla poddziałania 1.4.3 Inwestycje związane z budową, modernizacją i wyposażeniem specjalistycznych laboratoriów CZT i CD, działający w priorytetowych dziedzinach rozwoju polskiej gospodarki (Sektorowy Program Operacyjny Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw – SPO WKP). Realizowany projekt jest projektem inwestycyjnym, którego celem jest rozszerzenie zaplecza laboratoryjnego dla potrzeb Laboratorium Biotechnologii.

Projekt inwestycyjny pod nazwą "Modernizacja, doposażenie Laboratorium CD dla potrzeb prac badawczych protez serca", który uzyskał dofinansowanie w ramach pierwszej edycji konkursu dla poddziałania 1.4.3. SPO WKP, znajduje się obecnie w ostaniej fazie realizacji.

 
www.konkurencyjnosc.gov.pl
www.europa.eu.int
 
 

Sponsorzy Fundacji

<
>
zobacz wszystkich sponsorów