Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Zbigniewa Religi
ul. Wolności 345a, 41-800 Zabrze

POLITYKA PRYWATNOŚCI

ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W FUNDACJI ROZWOJU KARDIOCHIRURGII IM. PROF. ZBIGNIEWA RELIGI


Szanowni Państwo,

25 maja 2018 roku zaczęło obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”, „GDPR” lub „Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych”). Celem wprowadzenia regulacji jest ujednolicenie zasad przetwarzania danych osobowych na terenie Unii Europejskiej.
Poniżej znajdziecie Państwo informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych przez FUNDACJĘ ROZWOJU KARDIOCHIRURGII IM. PROF. ZBIGNIEWA RELIGI.


KTO BĘDZIE PRZETWARZAŁ PAŃSTWA DANE?

Administratorem Państwa danych osobowych jest FUNDACJA ROZWOJU KARDIOCHIRURGII IM. PROF. ZBIGNIEWA RELIGI z siedzibą w Zabrzu 41-800, ul. Wolności 345a,
tel. +48 32 3735601, email: sekretariat@frk.pl

DANE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH
FUNDACJA ROZWOJU KARDIOCHIRURGII IM. PROF. ZBIGNIEWA RELIGI powołała Inspektora Ochrony Danych w osobie Pana Michała Geilke, adres e-mail: iod@frk.pl, z którym można kontaktować się zawsze w razie wątpliwości co do przetwarzania Państwa danych osobowych.

W JAKIM CELU PRZETWARZAMY PAŃSTWA DANE OSOBOWE?
Rekrutacja pracowników
W przypadku gdy zechcą Państwo aplikować do naszej Fundacji, Państwa dane będą wykorzystane w celu realizacji procesu rekrutacyjnego.
Pragniemy Państwa poinformować, jakie dane zbieramy i dlaczego oraz jak ich używamy w procesach rekrutacji:
Trzy główne rodzaje danych, które gromadzimy to dane kontaktowe, dane dotyczące przebiegu kariery i wcześniejszego zatrudnienia oraz posiadanych uprawnień/umiejętności. Takie dane przetwarzamy na podstawie przepisów Ustawy z 26 czerwca 1974 r.  Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r., poz. 108) w szczególności art. 221. Dane podawane na potrzeby rekrutacji są podawane dobrowolnie, jednak są one niezbędne w celu weryfikacji kandydatów do pracy – ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości udziału w danym procesie rekrutacyjnym. FUNDACJA ROZWOJU KARDIOCHIRURGII IM. PROF. ZBIGNIEWA RELIGI nie wykorzystuje danych z procesów rekrutacyjnych do innych celów. Dane będziemy przetwarzać do momentu decyzji o wyborze kandydata do pracy oraz do 6 miesięcy po jego wyborze. 
Jeżeli chcą Państwo zezwolić nam na wykorzystywanie CV na potrzeby przyszłych rekrutacji prowadzonych w FUNDACJI ROZWOJU KARDIOCHIRURGII IM. PROF. ZBIGNIEWA RELIGI, proszę zamieścić w swoim CV poniższą zgodę:
„Na podstawie art. 6 ust.1 lit. a RODO wyrażam dobrowolną zgodę na wykorzystanie danych z przesłanego dokumentu CV na potrzeby przyszłych rekrutacji prowadzonych w FUNDACJI ROZWOJU KARDIOCHIRURGII IM. PROF. ZBIGNIEWA RELIGI do czasu wycofania niniejszej zgody.” 
WAŻNE! W dowolnym momencie przysługuje prawo do cofnięcia wyrażonej zgody, co nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano do czasu ich cofnięcia. Dane osobowe będą przetwarzane do momentu cofnięcia zgody.
Dostęp do Państwa danych mają jedynie upoważnieni pracownicy/współpracownicy FUNDACJI ROZWOJU KARDIOCHIRURGII IM. PROF. ZBIGNIEWA RELIGI, a w szczególności
są to pracownicy Biura Księgowości i Kadr, Zarząd Fundacji oraz Kierownik/Dyrektor Biura, do którego Państwo aplikujecie.
Podanie danych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości nawiązania stosunku pracy między Państwem, a FUNDACJĄ ROZWOJU KARDIOCHIRURGII IM. PROF. ZBIGNIEWA RELIGI. Macie Państwo prawo do żądania od FUNDACJI ROZWOJU KARDIOCHIRURGII IM. PROF. ZBIGNIEWA RELIGI dostępu
do danych osobowych dotyczących  Pana/Pani oraz uzyskania ich kopii, a także żądania ich sprostowania, usunięcia danych, ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. 
Realizacja sprzedaży
W przypadku gdy zostaną Państwo naszymi klientami, Państwa dane będą wykorzystane w celu realizacji sprzedaży (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Dotyczy
to w szczególności danych o płatnościach, miejscu dostawy towaru, osób upoważnionych do realizacji zlecenia, wystawienia dokumentów sprzedaży oraz umożliwienia Państwu skorzystania z uprawnień z tytułu gwarancji.
Realizacja zakupu
W przypadku gdy zostaniemy Państwa klientem, Państwa dane będą wykorzystane w celu realizacji procesu zakupu (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Dotyczy
to w szczególności danych o płatnościach, danych adresowych nadawcy, osób upoważnionych do realizacji zlecenia.
Zapewnienie bezpieczeństwa FUNDACJI ROZWOJU KARDIOCHIRURGII IM. PROF. ZBIGNIEWA RELIGI
W przypadku gdy przebywacie Państwo na terenie naszej siedziby przetwarzamy Państwa dane osobowe (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO) w postaci imienia i nazwiska i wizerunku w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia Fundacji.

JAKIE DANE GROMADZIMY?
Gromadzimy i wykorzystujemy Państwa dane osobowe w zakresie niezbędnym w ramach naszej działalności, w szczególności:

W niektórych okolicznościach możemy gromadzić i wykorzystywać dane osobowe osób, z którymi posiadamy lub moglibyśmy nawiązać współpracę jak np. potencjalni klienci.
Z niektórych przyczyn możemy gromadzić informacje dotyczące Państwa nawet gdy nie współpracujemy z Państwem bezpośrednio. Może to mieć miejsce na przykład w sytuacji gdy Państwa dane są przekazywane przez naszych klientów, w szczególności jeżeli są Państwo: Podstawą prawną tych działań są prawnie uzasadnione interesy realizowane przez FUNDACJĘ ROZWOJU KARDIOCHIRURGII IM. PROF. ZBIGNIEWA RELIGI (art. 6 ust.1 lit. f RODO) - mogą Państwo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych ze swoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania swoich danych opartych na  tej podstawie.
NA JAKIEJ PODSTAWIE PRAWNEJ PRZETWARZAMY PAŃSTWA DANE?
Podstawa przetwarzania Państwa danych wynika z celu w jakim są one przetwarzane tzn.:
KOMU UDOSTĘPNIAMY PAŃSTWA DANE OSOBOWE?
Chcąc zrealizować wyżej wymienione cele możemy przekazać Państwa dane osobowe:
JAK DŁUGO PRZETWARZAMY PAŃSTWA DANE?
Państwa dane osobowe przechowujemy przez okres wymagany obowiązującymi przepisami prawa lub inny okres uzależniony od celu przetwarzania, w szczególności:
JAKIE PRAWA PAŃSTWU PRZYSŁUGUJĄ?
Zgodnie z obowiązującymi przepisami przysługują Państwu następujące prawa:

Zawsze w razie wątpliwości odnośnie swoich danych można skontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych Panem Michałem Geilke,
adres email:
iod@frk.pl, tel.: +48 32 373 56 01.
Jednocześnie informujemy, że przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (organ nadzorczy).
Jeżeli zechcą Państwo skorzystać z któregoś z powyższych praw prosimy o informację elektroniczną na adres email: iod@frk.pl lub pisemną na adres 41-800 Zabrze,
ul. Wolności 345a.
 

Sponsorzy Fundacji

<
>
zobacz wszystkich sponsorów